Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
– Op Groen Geluk: De gebruiker van de algemene voorwaarden.
– Opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon, die aan Op Groen Geluk opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden en/of het leveren van goederen.
– Overeenkomst: De overeenkomst tot het verrichten van hovenierswerkzaamheden door Op Groen Geluk.
– Aangenomen werk: Het verrichten van werkzaamheden, welke tussen opdrachtgever en Op Groen Geluk zijn overeengekomen tegen een van tevoren vastgesteld totaalbedrag.
– Uurloon: De vergoeding voor het verrichten van diensten gedurende de tijd van één uur door één persoon. Aan de opdrachtgever wordt het totaal aantal uren in rekening gebracht dat men voor hem werkzaam is geweest, met inbegrip van de tijd voor verplaatsing naar en van het werk.
– Materialen:
1. Levende materialen: biologische producten en artikelen die verzorging en onderhoud nodig hebben om in leven te blijven en/of tot ontwikkeling te komen.
2. Zand, grond, teelaarde en compost.
3. Dode materialen: alle overige producten en materialen.
Artikel 2: Algemeen
1.Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Op Groen Geluk en een opdrachtgever waarop Op Groen Geluk deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Op Groen Geluk, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3.De toepasselijkheid van eventuele inkoop-¬ of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Op Groen Geluk en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
Artikel 3: Aanbiedingen en offertes
1.Voordat een offerte wordt uitgebracht, heeft Op Groen Geluk de plicht zich op de hoogte te stellen van alle met de uitvoering van het werk verband houdende relevante informatie en heeft de opdrachtgever de plicht Op Groen Geluk deze informatie te verstrekken.
2.Alle aanbiedingen en offertes zijn schriftelijk, vrijblijvend en geldig gedurende 7 dagen, tenzij anders is aangegeven.
3. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Op Groen Geluk daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Op Groen Geluk anders aangeeft.
4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten of bij andere opdrachtgevers.
5. Op Groen Geluk is niet verantwoordelijk voor de aanvraag van eventuele noodzakelijke gemeentelijke (bouw)vergunningen. De opdrachtgever blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor het toetsen binnen geldende regelgeving of de plannen vergunning plichtig zijn, dan wel vergunningsvrij te realiseren zijn.
Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst
1. Op Groen Geluk zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Op Groen Geluk het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Op Groen Geluk aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Op Groen Geluk worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Op Groen Geluk zijn verstrekt, heeft Op Groen Geluk het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4. Op Groen Geluk is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Op Groen Geluk is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Op Groen Geluk kenbaar behoorde te zijn.
5. Indien door Op Groen Geluk of door Op Groen Geluk ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
6. Opdrachtgever vrijwaart Op Groen Geluk voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.
Artikel 5: Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Op Groen Geluk zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. In afwijking van lid 3 zal Op Groen Geluk geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Op Groen Geluk kunnen worden toegerekend.
Artikel 6: Prijswijzigingen
1. Bij de uitvoering van eenmalige werkzaamheden als mede bij de onderhoudswerkzaamheden is Op Groen Geluk gerechtigd tussentijds wijzigingen in de prijs respectievelijk prijsdelen aan te brengen. Dit geldt ten gevolge van wijzigingen in de CAO alsmede van wijzigingen in de sociale lasten die voor de branche gelden dan wel als gevolg van wetten of besluiten of beschikkingen van overheidswege. Verder kunnen wijzigingen in het kostenniveau van brandstof tussentijds worden doorgevoerd. Wijzigingen met betrekking tot loonkosten zullen in de regel slechts twee maal per jaar en wel per 1 juli en/of per 1 januari worden doorgevoerd op het moment dat die wijzigingen optreden.
2. In afwijking van hetgeen gesteld is in lid 1 geven wijzigingen in belastingtarieven, invoerrechten en soortgelijke wetten/besluiten en beschikkingen van overheidswege, ook bij eenmalige werkzaamheden en in het eerste jaar van de overeenkomst, recht op aanpassing van de overeengekomen prijs.
Artikel 7 Leveranties
1. Alle leveranties welke door Op Groen Geluk geschieden, worden – voor zover deze geen onderdeel vormen van een aanneming en derhalve in de prijs daarvan zijn begrepen – in rekening gebracht onverminderd de verschuldigde vergoeding voor vervoer, verwerken en/of aanbrengen.
2. Op Groen Geluk staat in voor de soortechtheid van de door hem geleverde levende materialen, overeenkomstig de omschrijving in de offerte. Op Groen Geluk zal zo zorgvuldig mogelijk toezien op een kwalitatief goede samenstelling van te leveren zand, grond, aarde, compost, funderings- en/of verhardingsmateriaal. Dit alles met inachtneming van wettelijke bepalingen die hieraan gesteld zijnen afgestemd op de bestemming respectievelijk het gebruiksdoel.
3. Voor de hergroei gedurende het eerstvolgende groeiseizoen van geleverde en door hem verwerkte levende materialen wordt door Op Groen Geluk, mits de verzorging aan hem is opgedragen, ingestaan, tenzij er sprake is van uitzonderlijke weers- en/of terreinomstandigheden al of niet in samenhang met tijdstip en/of termijn van overeenkomst dan wel sprake is van overmacht. Geringe afwijkingen in de hergroei zijn hierin niet begrepen. Onder geringe afwijkingen wordt verstaan tot maximaal 10% uitval. Het uitvalpercentage wordt bepaald door de prijs van de relevante geleverde producten.
Artikel 8: Opzegging
1. Beide partijen kunnen de overeenkomst tot 3 weken voorde  aanvang van het project schriftelijk opzeggen. 
2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft Op Groen Geluk recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Op Groen Geluk zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.
Artikel 9: Opschorting en ontbinding
1. Op Groen Geluk is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
– Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
– Na het sluiten van de overeenkomst Op Groen Geluk ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.
2. Voorts is Op Groen Geluk bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Op Groen Geluk op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Op Groen Geluk de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
Artikel 10: Uitvoerbaarheid van de opdracht
1. Gevolgen van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden. Indien naar het oordeel van Op Groen Geluk de uitvoering van de werkzaamheden ten gevolge van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden niet op het tijdstip respectievelijk in de termijn zoals oorspronkelijk in de overeenkomst voorzien kan worden uitgevoerd, heeft Op Groen Geluk het recht de werkzaamheden die daarop betrekking hebben te onderbreken zolang die omstandigheden voortduren. Hierbij heeft Op Groen Geluk het recht de aanplant, nadat de omstandigheden zoals hierboven bedoeld zijn geëindigd verder uit te stellen indien dit naar zijn oordeel in het kader van het instaan van de hergroei van geleverde levende materialen noodzakelijk is.
2. Overmacht aan de zijde van de opdrachtgever. Indien de overeengekomen werkzaamheden door overmacht bij de opdrachtgever tijdelijk, ten hoogste drie maanden, niet of slechts ten dele kunnen worden uitgevoerd geeft zulks geen recht op vermindering van de overeengekomen totaalprijs voor die periode. Indien de overmacht langer duurt dan de hierboven bedoelde termijn zullen de opdrachtgever en de opdrachtnemer overleg plegen over de totaalprijs die zal gelden voor de resterende periode.
3. Onder overmacht aan de zijde van de opdrachtgever wordt niet verstaan de omstandigheid dat Op Groen Geluk de werkzaamheden niet conform de overeenkomst kan uitvoeren omdat andere en/of voorbereidende werkzaamheden bij de opdrachtgever niet of niet tijdig zijn uitgevoerd.
4. Overmacht aan de zijde van Op Groen Geluk. Indien de overeengekomen werkzaamheden door overmacht bij Op Groen Geluk tijdelijk, ten hoogste drie maanden, niet of slechts gedeeltelijk kunnen worden uitgevoerd neemt Op Groen Geluk onmiddellijk contact op met de opdrachtgever met als doel een regeling te treffen voor vervangende uitvoering.
Artikel 11: Transportrisico’s
Alle goederen en materialen worden vervoerd voor risico van Op Groen Geluk, tenzij anders is overeengekomen.
Artikel 12: Oplevering
Onder oplevering tot aangenomen werk wordt verstaan de feitelijke oplevering aan de opdrachtgever. Het werk wordt opgeleverd beschouwd als het geheel is uitgevoerd of geplaatst en daarvan aan de opdrachtgever uitdrukkelijk mededeling is gedaan. Indien enig goed niet tegelijk met het gereedkomen van het werk geleverd kan worden, zal de oplevering toch kunnen geschieden, desgewenst onder reservering door de opdrachtgever van een tussen hem en Op Groen Geluk daarvoor overeen te komen redelijk bedrag.
Artikel 13: Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum, op een door Op Groen Geluk aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 7 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Omdat de opdrachtgever in verzuim is, worden aan de hand hiervan 2 betalingsherrineringen gestuurd. De eerste van 7 dagen, de 2de van 3 dagen. Mocht de betaling uitblijven zal de factuur worden overgedragen aan de gerechtsdeurwaarders kantoor. De daaruit voorkomende kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
3. Op Groen Geluk kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
4. Aan personen in dienst van Op Groen Geluk, die daartoe geen uitdrukkelijke volmacht hebben, kan niet bevrijdend worden betaald.
Artikel 14: Kosten in geval van geen of niet–tijdige betaling
Alle kosten die voortvloeien uit geen of niet-tijdige betaling, zowel gerechtelijke komen ten laste van de opdrachtgever.
Artikel 15: Eigendomsvoorbehoud
Alle door Op Groen Geluk geleverde goederen, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, enz., blijven eigendom van Op Groen Geluk totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Op Groen Geluk gesloten overeenkomsten is nagekomen.
Artikel 16: Klachten en wanprestaties
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 5 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Op Groen Geluk. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Op Groen Geluk in staat is adequaat te reageren.
2. Indien een klacht gegrond is, zal Op Groen Geluk de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
3. De verplichting tot betaling door de opdrachtgever wordt door het indienen van klachten niet opgeschort.
4. Klachten betreffende de uitvoering van het werk of de levering van goederen zijn niet ontvankelijk indien de opdrachtgever niet de normale zorg die van hem mag worden verwacht na beëindiging van uitvoering van het werk of levering van de materialen in acht heeft genomen.
Artikel 17: Aansprakelijkheid
1. Indien Op Groen Geluk aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. Op Groen Geluk is aansprakelijk voor schade welke tijdens de uitvoering van de overeenkomst aan gebouw en inventaris, personen of eigendommen van personen wordt toegebracht en die te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van één of meerdere personeelsleden.
3. Op Groen Geluk is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
4. De eventuele aansprakelijkheid van Op Groen Geluk voor gebreken welke betrekking hebben op de geleverde materialen, is beperkt tot de voor het geleverde overeengekomen prijs. Ten aanzien van geleverde dode materialen geldt dat de aansprakelijkheid van Op Groen Geluk niet verder reikt dan op basis van de garantiebepalingen van de leverancier mogelijk is. Indien Op Groen Geluk de identiteit van zijn leverancier aan de opdrachtgever kenbaar maakt is de opdrachtgever verplicht om deze als eerste aan te spreken, teneinde vergoeding van de schade te verkrijgen.
5. De opdrachtgever vrijwaart Op Groen Geluk voor aanspraken van derden jegens haar indien zij schade veroorzaakt doordat door de opdrachtgever of door derden die de opdrachtgever daartoe heeft aangewezen onvoldoende informatie is verstrekt welke, indien deze informatie wel bij Op Groen Geluk bekend ware geweest, tot voorkoming of beperking van de schade had kunnen lijden.
6. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Op Groen Geluk of zijn ondergeschikten.
Artikel 18: Afspraken door personeel
1. Afspraken of overeenkomsten met niet tot handelen bevoegde medewerkers van Op Groen Geluk binden deze laatste niet, tenzij hij deze schriftelijk heeft bevestigd.
2. Als niet tot handelen bevoegde werknemers dienen in dit verband te worden beschouwd alle medewerkers die geen procuratie hebben.
Artikel 19: Onderhoudswerkzaamheden
Overeenkomsten tot het verrichten van onderhoud worden tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen aangegaan voor onbepaalde tijd en kunnen door beide partijen schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een termijn van drie maanden.
Artikel 20 Milieuaspecten bij de uitvoering van de werkzaamheden
Onder inachtname van het bepaalde ten aanzien van zand, grond en teelaarde geldt:
– Op Groen Geluk zal zorgdragen voor een milieuhygiënisch verantwoorde verwijdering van de afval- en/of reststoffen die bij de uitvoering van zijn werkzaamheden vrijkomen.
– De afvalberging vindt plaats op kosten van de opdrachtgever. De kosten van de afvalberging zullen de afnemer, desgewenst separaat, in rekening worden gebracht.
Artikel 21 Intellectuele eigendom en auteursrechten
Alle door Op Groen Geluk verstrekte stukken, zoals adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Op Groen Geluk worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit. (Vrijblijvende) ontwerpen, tekeningen en schetsen blijven eigendom van Op Groen Geluk en kunnen en mogen pas door opdrachtgever worden gebruikt (in oorspronkelijke danwel aangepaste vorm) als hiervoor een overeengekomen vergoeding voor is betaald.
Artikel 22: Geschillen
1. De rechter in de vestigingsplaats van Op Groen Geluk is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Op Groen Geluk het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.